Domowy Kościół

 

Domowy Kościół - są to wspólnoty gromadzące małżeństwa i rodziny, które chcą pełniej przeżywać swoje życie w zjednoczeniu z Bogiem. Domowy Kościół jest gałęzią Ruchu Światło-Życie, którego inicjatorem i moderatorem był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Ideą tych wspólnot według samego założyciela jest „pogłębienie życia wewnętrznego, pogłębienie miłości małżeńskiej oraz budowanie w poszczególnych rodzinach atmosfery autentycznie chrześcijań­skiej”. Są to więc rodzinne szkoły życia chrześcijańskiego. Od początku zaist­nienia parafii były dwa kręgi Domowego Kościoła. W skład kręgu wchodzi od 3 do 5 małżeństw, w których jedno jest parą animatorską. 

Raz w miesiącu małżeństwa mają spotkanie modlitewno-formacyjne w mieszkaniu którejś rodziny z kręgu. Po wspólnej skromnej agapie spotkanie wypełnione jest słuchaniem i rozważaniem Słowa Bożego czerpanego z Ewangelii z odniesieniem do własne­go życia. Małżeństwa podejmują także określone duchowe zobowiązania, o reali­zacji których opowiadają na każdym spotkaniu. Spotkanie zwykle kończy się rozważaniem tajemnicy różańca. Każde z małżeństw stopniowo stara się wpro­wadzić w swoje życie konkretne elementy pracy duchowej. „Stwierdzam z moje­go doświadczenia - pisze Albert Kuck, członek wspólnoty - że niektóre małżeń­stwa zostały uchronione od rozpadu. Wielu wyszło z nałogu alkoholowego czy tytoniowego”

 Dla parafii bardzo istotne jest to, że cała praca formacyjna wspólnot (zgodnie z myślą ks. F. Blachnickiego) zmierza do coraz bardziej świa­domego zaangażowania się na rzecz lokalnej wspólnoty. Można stwierdzić, że efekty tej formacji są widoczne. Małżonkowie, którzy wchodzili lub wchodzą w skład kręgów Domowego Kościoła, zwłaszcza: Anna i Kazimierz Jankowscy, Ewa i Albert Kuck, Halina i Grzegorz Szymańscy, Jolanta i Marek Duda, Teresa i Henryk Spychała byli zawsze otwarci na potrzeby parafii. Ich nazwiska często wymieniane są w Kronice parafialnej dokumentującej zaangażowanie parafian oraz w podziękowaniach księdza proboszcza czytanych w ogłoszeniach parafial­nych i zamieszczanych w gazetce „Echo Wspomożycielki” - za udział w wyda­rzeniach liturgicznych i innych oraz w różnorodnych pracach w kościele lub przy kościele.

 Jeden krąg prowadzony jest przez księdza Jacka. Animatorzy w tym roku to Jola i Marek Duda. do kręgu należą: Teresa i Henryk Spychała, Lila i Roman Wieczorek, Halina i Grzegorz Szymańscy, Ewa i Adam Soroko. W związku z obecną sytuacją krąg nie prowadzi obecnie spotkań. 

Pierwszy krąg prowadzony jest przez księdza Jacka Trykoszko . Animatorzy kręgu na 2021 rok to Jolanta i Marek Duda. Do kręgu należą: Teresa i Henryk Spychała, Lila i Roman Wieczorek, Halina i Grzegorz Szymańscy, Ewa i Adam Soroka. W związku z obecną sytuacją pandemii koronawirusa-19 krąg nie prowadzi obecnie spotkań. 

Drugi krąg prowadzony jest przez księdza Dariusza Łużyńskiego. Tworzą go Teresa i Dariusz Prószyńscy ( animatorzy na 2021 rok ) Dorota i Mariusz Więcek oraz Albert i Ewa Kuck.

Trzeci krąg dopiero jest tworzony, jest pilotowany przez animatorów z rejonu Gutkowo, Pawła Dudę z żoną, a moderatorem kręgu jest ks. Dariusz Łużyński.

Komentarze