Rada Duszpastersko-Parafialna 

Rada Duszpastersko-Parafialna - jest to zespół ludzi, którzy przyjmują na siebie odpowiedzialność za realizację posłannictwa Kościoła w konkretnym środowisku. Biorą udział w rozwiązywaniu problemów duszpasterskich i aktywizo­waniu całej wspólnoty parafialnej do współodpowiedzialności za życie parafii jako duchowej rodziny. Na Soborze Watykańskim II określono jednoznacznie koniecz­ność współpracy duchowieństwa ze świeckimi wierzącymi dla dobra Kościoła i realizacji jego misji w świecie. Duszpasterze parafii w Likusach wyraźnie tworzą model parafii oparty na takiej współpracy, dopuszczając do współudziału w kierowaniu parafią świeckich katolików. Doświadczenie duszpasterskie Ko­ścioła potwierdza, że parafia, w której jest dobrze funkcjonująca rada parafialna, oparta jest na dialogu i rzeczywiście coraz bardziej nabiera cech wspólnoto­wych. Za jej pośrednictwem proboszcz uzyskuje lepsze rozeznanie potrzeb parafii, zarówno materialnych, jak i duchowych, korzysta z doświadczenia i kom­petencji członków Rady w podejmowaniu działań duszpasterskich, których reali­zacja byłaby niemożliwa bez ich pomocy. 

Od początku zaistnienia parafii w Likusach w 1992 r. proboszcz Stanisław Rusiniak po przeprowadzonych z parafianami konsultacjach przedstawił wspólno­cie parafialnej kandydatów do Rady Duszpastersko-Parafialnej, cieszących się u ogółu mieszkańców dobrą opinią i zaufaniem. Pierwszy skład Rady był następują­cy: Maria Surynowicz, Bogdan Korol, Józef Kuck, Ludwik Jurkowski, Henryk Spychała, Edmund Włodkowski. Każda z osób miała swój obszar odpowiedzialno­ści. To nie była grupa doradcza, ale zespół ludzi, którzy przejęli na siebie odpowie­dzialność za realizację posłannictwa Kościoła w tej konkretnej parafii. Skład osobo­wy Rady zmieniał się. W późniejszych latach jej członkami byli także: Stanisława Hanowska, Wanda Zaremba, Jan Chmielewski, Antoni Małkowski, Jan Michałowski, Bolesław Jabłoński, Grzegorz Szymański, Irena Mikołajczyk, Krystyna Malicka, Alicja Wojcicka, Bolesław Jabłoński, Paweł Sobieszczyk, Albert Kuck, Remigiusz Ga­domski, Stanisław Kardaś, Andrzej Wawierowicz, Józef Mikołajczyk, Jerzy Wojcicki. Najdłuższy okres pracy w Radzie mają Maria Surynowicz i Józef Kuck.

Udział Rady Duszpastersko-Parafialnej w organizacji życia parafii od same­go początku był znaczny. Można powiedzieć, że Rada stała się „zaczynem” w kształtowaniu współodpowiedzialności i współpracy na rzecz odpowiedniego utrzymania świątyni, ale także rozwoju wiary i realizacji przykazania miłości. Poczucie odpowiedzialności za parafię owocuje licznymi inicjatywami. Spotkania członków Rady odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu, najczęściej poprzedzone udziałem w Eucharystii.

 

Komentarze